Bảng Chiết Khấu

BẢNG CHIẾT KHẤU
20-30 hộp Từ 12.000.000 – 17.000.000 4%
31-60 hộp Từ 17.000.000 – 35.000.000 6%
61-100 hộp Từ 35.000.000 – 60.000.000 7%
101-200 hộp Từ 60.000.000 – 120.000.000 10%
201-300 hộp Từ 120.000.000 – 175.000.000 13%
301-400 hộp Từ 175.000.000 – 235.000.000 16%
401-600 hộp Từ 235.000.000 – 350.000.000 19%
601-800 hộp Từ 350.000.000 – 470.000.000 21%
> 800 hộp Trên 470.000.000 23%
Riêng bánh 1A, 1B, 1C chỉ được chiết khấu 7%

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

Hotline 1: 0919 593 159 Ms. Bích

Hotline 2: 0902 389 519 Mr. Dũng